Oneline users : آموزش ششم http://s5.picofile.com/file/8122953034/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%E2%81%AD%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_docx_1.pdf.html

کد بارش ستاره اختلالات خواندن دوره ضمن خدمت - آموزش ششم آموزش ششمآموزش ششم
نويسندگان

یکی از اساسی ترین مشکلاتی که کودکان دارای اختلالات یادگیری با آن مواجهند مشکلات خواندن است.صدمه به مراکزی از مغز ،که کنترل تکلم،شنوایی و بینایی رابه عهده داردموجب مشکل درخواندن واصطلاحا نارساخوانی می شود.نارساخوانی اصطلاحی است برای معرفی مشکل دانش آموزی که علیرغم هوش طبیعی در خواندن دارد.این کودکان شایدواژه های بسیاری بدانندوبه راحتی آن هارا درمکالمات خود به کار گیرنداما قادر به درک وشناسایی نشانه های نوشتنی یا چاپی نیستند.

برخی از این کودکان حتی می توانندواژه هارا بخواننداما مفهوم آن را نمی فهمند.این حالت را در اصطلاح «هیپرلسکی» می نامند.معلمان و مسئولان آموزش و پرورش به علت  ناآگاهی معمولا آن هارا کودکان تنبل ویا عقب مانده ذهنی می پندارند. 


خواندن ادامه فرایند رشد تکلم و زبان است.درواقع کودک از زمانی که اولین کلمات را برای بیان مقصود خود به کار می بردفعالیت خواندن آغاز می شودو اوبادیدن ولمس کردن   هرتصویر یاچیزی کلمه یا نمادی را برای آن درذهن تداعی می کند . با آغاز سن مدرسه وبرخورداری ازآموزش های لازم مرحله ارتباط دادن کلمات یا صداهای آن هابا نمادتصویری( کلمات نوشتاری)شروع می شود.در این مرحله کودک نماد نوشتاری را جایگزین اشیا ،تصاویر و مفاهیم آن می کند.

پیش نیازهای خواندن 

برای خواندن برخورداری از توانایی هایی چون گوش دادن، ادراک شنیداری،حافظه شنیداری،خوب دیدن،ادراک بینایی،حافظه بینایی،ترکیب ادراک بینایی و شنیداری ، هماهنگی حرکات چشم وتعقیب بینایی برای دیدن حروف،کلمات وجملات وجهت آن ها،ادراک فضایی مناسب ازحروف،کلمات وجملات،سازماندهی زمان برای چگونگی آغاز و پایان متن و نیز تکلم ضروری می باشد.درجریان خواندن کودک بایدبتواند شکل پیچیده وانتزاعی حروف وکلمات را ادراک وشناسایی کند،آنهارا به خاطر بسپارد ونیز صداهایشان را ادا کند.                                                                      

 مولفه های خواندن

فرایند آموزش خواندن را می توان به دو بخش 1- تشخیص کلمه 2- درک مطلب تقسیم کرد.

1)تشخیص کلمه

اگر خواننده بتواند کلمات را به راحتی تشخیص دهدقادر خواهدبودبر معنی متمرکز شود.بدون مهارت در تشخیص کلمات، که در واقع سطح پایین تر خواندن نامیده می شود؛ مهارت های عالی تر شناختی تشکیل نمی شود

راهبردهای تشخیص واژه ها

آواشناسی:صداها با حروف یاباترکیب حروف نوشتاری انطباق داده می شود.رمز گشایی اصطلاحی است که برای ایجاد ارتباط بین صدا(واج)ونماد نوشتاری حرف(نویسه) به کار می رود .کودکانی که آموزش آواها را به طور مستقیم ونظام مند دریافت کرده اند نسبت به کودکانی که چنین آموزشی ندیده اند در مهارت های خواندن موفق تر بوده اند.

واژه های دیداری:منظور این است که بادیدن واژه هافوراوبدون تردید بتوانند آن هاراتشخیص دهند.روان خواندن مستلزم آن است که بیشتر واژه هادر نگاه اول تشخیص داده شوند.

نشانه های متنی:نشانه هایی هستندکه به دانش آموز کمک می کنداز طریق معنی یا متن جمله ویا بندی که جمله در آن قرار دارد،واژه ای راتشخیص دهد.معنی جمله به اضافه صدای اول کلمه ،آن قدر نشانه فراهم می کند که خواننده بتواند کلمه را تشخیص دهد.

تحلیل ساختاری: تحلیل ساختاری باتحلیل واحدهای معنی دار واژه نظیر پیشوند ، پسوند،ریشه واژه،واژه های مرکب و هجاهابه تشخیص واژه کمک می کند.   ترکیب راهبردهای گفته شده:زمانی که کلمه ای ناآشنادرفرایند خواندن وقفه ای ایجاد کند،راهبردهای گفته شده مورد نیاز خواهد بود.دانش آموز دچار ناتوانی یادگیری باید هر یک از این راهبردهای بازشناسی واژه آن قدر تمرین کنندتابه استقلال و انعطاف پذیری درخواندن دست یابند و بتوانند روان وسلیس بخوانند.

2) درک مطلب

 توانایی دریافت معنی از متن چاپی است .برای برخی از دانش آموزان ناتوان یادگیری که بر خلاف کودکان مشابه نمی توانند خودشان اصول تشخیص و بازشناسی واژه هارا یاد بگیرند راهبردهایی لازم است تا با یادگیری آنها،خوانندگانی فعال شده و متن رادرک کنند.

راهبردهای بهبود درک مطلب

استفاده از مجموعه کتاب های پایه :مجموعه کتاب هاومواد کمکی که شامل کتاب های طبقه بندی شده که در آنها واژگان،محتوای داستان ورشدمهارت به تدریج افزایش می یابد.در اکثر کتاب های پایه، استفاده از روشهای گوناگون ایجاد آمادگی،تدریس واژگان ،تشخیص واژه ها،درک ولذت بردن از خواندن رویکردی ترکیبی به کتاب می دهد.کتاب تمرین نیز می تواند با این کتاب ها همراه شود.

فعال کردن دانش پیشین:این راهبرد ازطریق روش«تجربه زبان»که بر پایه ی دانش وزبان دانش آموز بنا می شود و شکل های گوناگون یادگیری زبان،گوش دادن،صحبت کردن ،خواندن و نوشتن را به یکدیگر پیوند می دهد ،قابل اجراست.با دیکته گویی دانش آموز به دانش آموز یا دانش آموز به معلم تلویحا آموزش خواندن صورت می گیرد.این رویکردی نیرو دهنده ،شادی بخش، مستقیم وبی واسطه است وجوهر خلاقیت را باخود داردومی توان از آن هم در مرحله آغازین خواندن برای کودکان خردسال وهم برای آموزش اصلاحی دانش آموزان بزرگتر استفاده کرد.

معنی دادن به واژه ها ومفاهیم:دانش واژگانی و توانایی فهم مفاهیم کلمه هاارتباط نزدیکی با پیشرفت خواندن دارد.محدود بودن دانش واژگانی به درک مطلب آسیب جدی می زند. هر چه واژه ها انتزاعی تر باشد فهم معاهیم نیز دشوارتر می شود. مشکلات خواندن در متن درسی غالبا به سبب ارائه زیاد ومتراکم در هنگام تدریس مفاهیم است نه صرفا به خاطر واژه های دشوار در متن جمله می باشد.

گسترش گنجیه های واژگانی:معلمان از طریق ارائه معانی مختلف یک واژه تمرین کامل کردن جمله وبحث کلاسی به گسترش گنجینه واژگانی دانش آموز کمک کند.                                                                                                                               دانش آموزان نیز به تجربه های عینی باواژه ها نیاز دارند.ابتدا باید تجربه های مقدماتی با مفاهیم واقعی به نتیجه گیری از تجارب خود بپردازند ودر مراحل پیشرفته ترمعلم می تواند مهارت های طبقه بندی ،خلاصه کردن وتعمیم دهی آن هاراتقویت کند.                  از آنجا که خزانه واژگانی افراد به تدریج وطی دوره های گوناگون زندگی تشکیل می شود.دانش آموز می تواند از طریق تلویزیون،ورزش ،روزنامه ها ومجلات و... به واژه های جدیدی دست یابد.

شبکه های واژه ها: راهبردی است که به کمک آن می توان واژه ها واطلاعات را به گونه ای تنظیم کرد که فهم و یادگیری آن ها آسان تر شود. شبکه های واژه ای،رابطه ی یک کلمه را باکلمه ی دیگر تقویت می کندو منجربه درک عمیق دانش آموز از مفاهیم مهم می شود.

شیوه ی بسته: این شیوه برای درک ومهارت های زبانی بسیار مفیداست وبراساس ایده ی گشتالت ؛ یعنی تمایل به کامل کردن وبه صورت کل درآوردن ساختاری نیمه تمام از طریق پر کردن جاهای خالی ، در متنی که برای پر کردن جای خالی به دانش آموزمی دهید،باید حدود 7  تا 10کلمه نوشته شود وسپس یک کلمه حذف گردد و در جای خالی آن نقطه چین نشان داده شود. دانش آموز باتوجه به متنی که ابتدا به صورت کامل  خوانده است باید بتواند کلمات حذف شده راپیدا کند و بنویسد.

منابع:

1-سیف نراقی،مریم و نادری،عزت الله،نارسایی های ویژه در یادگیری،نشر مکیال1379

2-نادری،عزت الله و سیف نراقی،مریم.اختلالات یادگیری،انتشارات امیرکبیر1369

3- لرنر،ژانت. ناتوانی های یادگیری؛نظریه ها ،تشخیص و راهبرد تدریس.مترجم: عصمت دانش، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی1384


برچسب‌ها: اختلالات یادگیری
جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱ .:. ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ .:. احمد خیاط زاده
درباره وبلاگ

به نام خدا احمدخیاط زاده آموزگاردروس ریاضی ، هدیه ، مطالعات ، فناوری و هنر پایه ششم دبســتان شیخ طوسی مشگین شهر هستم.داور منطقه ای و استانی جشنواره های برتر تدریس و جابر بن حیان و مدرس ریاضی و قرآن پایه ششم دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش منطقه مشـگین شرقی می باشم . نظرات سازنده دوستان برایم ارزشمند بوده و باعث دلگرمی و بهتر شدن وبلاگ خواهدبود. « کپی برداری از مطالب وبلاگ با اهدای صلوات بر محمد وآل محمد (ص) مجاز است.»
موضوعات وب