Oneline users : آموزش ششم http://s5.picofile.com/file/8122953034/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%E2%81%AD%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_docx_1.pdf.html

کد بارش ستاره اختلالات ریاضی - آموزش ششم آموزش ششمآموزش ششم
نويسندگان

اختلال در ریاضیات عبارت است از ناتوانی در مهارت های مربوط به حساب کردن که با توجه به ضریب هوشی و سطح آموزش ، از کسی انتظار می رود. ناتوانی یاد گیری در حیطه ی فهم حساب و اختلال در مفهوم و یادگیری کمی ، در اصطلاح « دیس کالکولیا » نامیده می شود.                                                                                

طبق DSN-IV  مشخصا چهار گروه از مهارت های مربوط به ریاضیات دچار اختلال می شود. 1) مهارت های زبانی مثل: فهمیدن و نام بردن عمل ها و نام بردن اصطلاحات ریاضی ،فهمیدن و نام بردن عمل ها و مفاهیم ریاضی وتبدیل مکتوب به نمادهای ریاضی 2)مهارتهای ادراکی مانند:شناخت وخواندن نمادهای عددی یا نشانه های حسابی وگروه بندی ارقام 3)مهارت های ریاضی مثل : رعایت مراحل ریاضی، شمارش اشیا ویادگیری ضرب  4)مهارت های مربوط به توجه مانند :کپی کردن درست ارقام،به خاطر سپردن ارقام ومشاهده ی نمادهای عملیاتی به طور صحیح.


همه گیری شناسی

شیوع اختلال درریاضیات تجربی ونسبت ابتلا در دو جنس بطوردقیق مشخص نیست.حدوداً می توان گفت که در شش درصد کودکان دبستانی که عقب مانده ذهنی نیستند وجود دارداین اختلال ممکن است در دختران بیشتر از پسران باشد .داده ها حاکی از آن است که کودکان مبتلا به اختلال درریاضیات احتمال دارد نوعی اختلال در یادگیری یا ناتوانی زبانی دیگر نشان دهد.

تشخیص

اختلال در ریاضی پس از انجام یک آزمون استاندارد تشخیص داده می شود.دانش آموزان دارای اختلال در ریاضی صرف نظر ازاختلال درمهارتهای ریاضی ممکن است در دیگر مهارتهای تحصیلی از جمله خواندن،نوشتن و هجی کردن مشکل داشته باشندکه درجه آنها به اندازه اختلال در ریاضی نیست. درکودک هوش بهر بالا ممکن است اختلال درریاضی تا کلاس سوم وچهارم مشخص نباشد.                                                     

اختلال درتوجه واختلالات رفتاری وارتباطی نیز ممکن است با مشکلات ریاضی ارتباط کامل داشته باشدکه باید به طور جداگانه تشخیص داده شود.

عوامل وعلت های اختلال                       

فقدان آمادگی یادگیری

متاسفانه مفاهیم آموزش داده شده به برخی کودکان خارج ازتوانایی شناختی آنهاست. کودکان باید پیش از دستیابی به برخی مسائل موجود در برنامه حساب،آمادگی لازم را در برخی مهارت ها وپیش نیازها به دست آورند.مثلا: توانایی تشخیص اندازه ها و شکل های گوناگون، بی تردید با توانایی او درتشخیص اعداد در ارتباط است.

آموزش ضعیف

ارائه نشدن مطالب به ترتیب صحیح و استفاده نادرست از برخی مواد آموزشی مثال های بارزی از آموزش های ناصحیح است.بسیاری از معلمان به واسطه ی آموزش ندیدن ،از اهمیت ترتیب ارائه مطالب آگاه نیستند.

پافشاری نابجا 

برنامه های جدید تر ریاضی بر بکار گیری و درک مفاهیم ومهارتهای مختلف تاکید دارد.از این رو پافشاری بریادگیری عادتی مهارت ها و حقایق مجزا برای کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیر ی فاجعه بار است.

علاقه وانگیزش

بسیاری از کودکان بدلیل ناکامی های پیشین در ریاضی ، درموارد مشابه به حساب کردن نیزاز خود علاقه ای نشان نمی دهند.لازم است برای این قبیل کودکان فعالیت هایی در نظر گرفته شود که احتمال موفقیت کودک در آن زیاد باشد.

حافظه                                                                                                          بسیاری از مهارتهای مهم حساب از اختلال های گوناگون حافظه تاثیر می پذیرد.کودکی که از به خاطر آوردن برخی اعداد ویا حاصل ضرب مخصوصا جدول ضرب ناتوان است ، بی تردید در بسیاری از عمل های حساب با دشواری مواجه می شود.همین طور ،کودکی که نمی تواند مثلا شکل اعداد3-4-7 و8 را به خاطر آورد قادر نخواهد بود این اعداد را هنگام دیدن تشخیص دهد.

پیش نیازهای یادگیری ریاضیات

 پیش نیازهای یادگیری اولیه ریاضیات شامل فهم تناظر یک به یک ، طبقه بندی ، ردیف کردن ونگهداری ذهنی است. مشکلات مربوط به روابط اعداددر برخی کودکان از سنین پایین شروع می شود.توانایی شمارش ، جور کردن ،دسته بندی، مقایسه کردن ودرک تناظر یک به یک به تجربه های کودک در به کارگیری اشیا بستگی دارد. کودکی که دچار اختلال نقص توجه ، مهارتهای ادراکی ناپایدارورشد حرکتی اندک است، احتمالا تجربه کافی یا مناسب در زمینه استفاده از اشیا - که خود زمینه ساز درک صحیح از فضا،شکل،ترتیب،زمان،فاصله وکمیت است ندارد.

گاه از دانش آموزان انتظار می رود که تکالیف ریاضیات را درست حل کنند؛ در صورتی که برخی از آنان هنوز مهارتهای پیش نیاز ضروری را برای یادگیری ریاضیات به دست نیاورده اند. ارائه نامتوالی و غیر منطقی مفاهیم ومهارتهای ریاضی  ممکن است باعث شود کودک واقعا چیزی درک نکند و گیج شود. یادگیری ریاضیات فرایندی متوالی است وکودکان  پیش از رفتن به مرحله بعد باید مهارتهای مربوط به مرحله قبل را یاد بگیرند .

اختلال در درک روابط فضایی        

عموما یادگیری کودکان خردسال از طریق بازی با اشیایی مانند ظروف وجعبه هایی که در داخل یکدیگر قرار می گیرند.این بازی ها به رشد حس فضا، توالی و ترتیب کمک می کنند.به روایت والدین کودکان دارای اختلال در ریاضی ، کودکان آنها مانند سایر کودکان پیش دبستانی با مکعب ها ، جورچین ها ، الگوها یا اسباب بازی های ساختمانی بازی نمی کنند یا از بازی کردن با آنها لذت نمی برند.

کودکان بسیاری از مفاهیم روابط فضایی را در سنین پیش دبستانی می آموزند اما اغلب کودکانی که به ناتوانی های ریاضی دچارند ، در برخورد با مفاهیمی نظیر بالا/ پایین # زیر / رو# سر/ ته #  بلند / کوتاه # دور / نزدیک  # جلو / عقب  # شروع / پایان و تقاطع دچار اشکال می شوند.آشفتگی در درک روابط فضایی ممکن است در فهم کامل نظام عددی اختلال ایجاد کند مثلا : کود ک ممکن است از درک فاصله بین اعداد مرتب و اینکه عدد سه به چهار نزدیک است یا شش ناتوان باشد.                                                                       

اختلال در توانایی دیداری- حرکتی ودیداری- ادراکی

دانش آموزان با اختلال ریاضی ممکن است در فعالیت های مرتبط با توانایی های دیداری -حرکتی و دیداری -ادراکی دچار مشکل شوند.برخ ممکن است نتوانند اشیا را با اشاره به آن ها به ترتیب بشمارند و بگویند:«یک ، دو ، سه ، چهار » این کودکان پیش از یادگیری شمارش اشیا باید اشیا را در دستان خود لمس کنند .لمس کردن فیزیکی اشیا مهارتی است که از نظر تحول عصبی -حرکتی وادراکی ، پیش از اشاره کردن و شمارش اشیا صورت می گیرد.

ناتوانی در ادراک دیداری شکل هندسی به صورت یک کل و واحد، مشکل ادراک دیداری به شمار می رود. در این اختلال ، یک مربع ممکن است مربع به نظر نرسدبلکه به شکل چهار خط نامربوط به هم یا شش ضلعی ویا دایره به نظر آید.برخی دیگر از این کودکان  در درک دیدارهای نمادی عددی، ممکن است  1 و 4 را به دلیل داشتن شباهت بخش های عمودی  و2 و 3 بدلیل داشتن شباهت در نیمه فوقانی با هم اشتباه بگیرند.

برخی دیگر از دانش آموزانی که در ریاضی ضعیف اند . در انجام دادن تکالیف دیداری - حرکتی ضعیف عمل می کنند.چنین کودکانی به دلیل داشتن اختلال در درک شکل ها، تشخیص روابط فضایی و داوری فضایی، قادر به الگو برداری از شکل های هندسی، تصاویر وحروف نیستند. این دانش اموزان احتمالا علاوه بر دست خط ، در حساب نیز ضعیفند. اگر دانش آموزی نتوانند عددها را به راحتی ، بنویسند ، مسلما قادر به خواندن و مرتب کردن آن ها نیز نخواهند بود.در نتیجه این دانش آموزان در محاسبه دچار اشتباه شده و برای جمع وتفریق و ضرب وتقسیم در مسئله ها باید اعداد را به صورت عدد صحیح در جایگاه ارزش مکانی خود بنویسند.

 

نقص درراهبردهای یادگیری ریاضیات 

برخی از ناتوانی های ریاضی کودکان مخصوصا در حل مسئله مربوط به نداشتن راهبردهای مناسب می باشد.دانش آموزان برای مجسم کردن و فهمیدن صورت مسئله و نیز برای تصمیم گیری درباره ی چگونگی استفاده از روشهای حل مسئله باید راهبردهایی را یاد بگیرند.پژوهش ها نشان می دهد دانش آموزان دچار ناتوانی در یادگیری ریاضی یا از هیچ راهبردی در حل مسئله استفاده نمی کنند و یا اغلب راهبردهای نامناسب را انتخاب می کنند که برای رفع هر دو این مشکل دانش آموز باید آموزش ها لازم را یادگرفته و بکار بگیرد.

اضطراب ریاضی

اضطراب ریاضی  واکنشی هیجانی نسبت به ریاضیات است که ریشه در ترس وناکامی  یا از دست دادن اعتماد به نفس دارد و باعث می شود فرد در مواجهه با مسائل ریاضی مات و مبهوت بماند .بسیاری از دانش آموزان ناتوان در یادگیری ریاضی اذعان دارند که اضطراب همراه همیشگی آنهاست.                                                          

منابع: 

1-رخشان،فریار. ناتوانی های یادگیری ، 1379

2-هالاهان ،کافمن . اختلال های یادگیری، مترجمان:حمید علیزاده و همکاران،1390

3- والاس،مک لافلین.ناتوانی های یادگیری،مترجم:تقی منشی طوسی   1376  

4-لرنر،ژانت.ناتوانی های یادگیری ،نظریه ها؛تشخیص و راهبردهای یادگیری ،مترجم: عصمت دانش،1384  

5-میلانی فر،بهروز.روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی،1390                                                                                                                                


برچسب‌ها: اختلالات یادگیری
چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱ .:. ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ .:. احمد خیاط زاده
درباره وبلاگ

به نام خدا احمدخیاط زاده آموزگاردروس ریاضی ، هدیه ، مطالعات ، فناوری و هنر پایه ششم دبســتان شیخ طوسی مشگین شهر هستم.داور منطقه ای و استانی جشنواره های برتر تدریس و جابر بن حیان و مدرس ریاضی و قرآن پایه ششم دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش منطقه مشـگین شرقی می باشم . نظرات سازنده دوستان برایم ارزشمند بوده و باعث دلگرمی و بهتر شدن وبلاگ خواهدبود. « کپی برداری از مطالب وبلاگ با اهدای صلوات بر محمد وآل محمد (ص) مجاز است.»
موضوعات وب