محاسبه عبارت های جبری با روابطی ساده

در ادامه چند روش جهت تسریع محاسبات ریاضی ذکر می شود که برخی از آنها فراگیر بوده و برخی دیگر دامنه خاصی از اعداد را شامل می شود.

1-      ضرب دو عدد 4 رقمی با عدد یکان برابر 1 و دهگان و صدگان برابر صفر

مثلامحاسبه حاصل ضرب دو عدد 9001 و 7001 را داریم  63016001= 7001  9001

 برای محاسبه و پیدا کردن حاصل ضرب دو عدد، کادر زیر را داریم

کادر4

کادر3

کادر2

کادر1


  مرحله اول: دو رقم سمت چپ دو عدد را بر هم ضرب کرده و در کادر 1 می نویسم.          63 = 7 9

مرحله دوم: دو رقم سمت چپ دو عدد را به هم جمع کرده و حاصل را در کادر 3 می نویسیم.    16= 7+9

مرحله سوم : بین دو حاصل ضرب و حاصل جمع در کادر2 عددصفر قرار می دهیم . ( نوشتن عدد صفر در کادر3 )  

مرحله چهارم: سه رقم باقیمانده و مشترک دو عدد اولیه را در کادر 4 می نویسم .  نوشتن سه رقم آخر  001 در کادر4)

 

بدین ترتیب محاسبه ما در جدول به صورت زیر خواهد بود.

001

7+9

0

7  9

 

                                                   

001

16

0

63

نکته : اگر حاصل ضرب رقم های سمت چپ دو عدد که در کادر یک نوشته می شود تک رقمی باشد . عدد صفر را بعد از حاصل ضرب دو عدد  در کادر 1 می نویسیم.

مثال : حاصل ضرب دو عدد  4001 و 2001 برابر 8006001 می باشد.

                                                     

001

7+9

0

2  4

 

 

001

6

0

80

2-      حاصل ضرب دو عدد 3 رقمی

این اعداد باید دارای رقم یکان 1 و رقم دهگان صفر داشته باشند. حاصل ضرب چنین اعدادی به  صورت زیر خواهد بود.

مثال: حاصل ضرب دو عدد 901 و 701 عدد 631601 خواهد بود.

دو رقم سمت راست مشترک

7+9

 9

01

16

 

 

/ 0 نظر / 82 بازدید