ارزشیابی انشای فارسی ششم ابتدایی

نکات لازم و قابل توجه در ارزشیابی انشا و نگارش :

ا ) رعایت نظم منطقی و پرورش موضوع

2) به کارگیری درستِ نکته های نگارشی، دستوری و املایی

3) تا کید و توجه به استفاده از جمله های نو  و خلّاق

4) بهره گیری از تخیل و عناصر زیبا ی سخن

5) توانایی بهره گیری از نکات آموزشی مطرح شده در کارگاه نویسندگی

6) به کار گیری واژگان مناسب و تعبیرها و ترکیب های خوش ساخت

7) استفاده از آیات و روایات متناسب با موضوع

8) به کار گیری و استفاده مناسب از ضرب المثل ها و اشعار مناسب

9) پیراسته ، ویراسته و پاکیزه نویسی

10) بیان تو صیف دقیق مشاهدات

11) در صورت برخورداری نوشته از فضای خلّاقانه و نگاه نو ، می توان از برخی کاستی های ظاهری و کم اهمیت مانند قلم خوردگی و ... چشم پوشی کرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید