انواع تیپ شناسی

1-      تیپ شناسی روانی :

پفاهلر  با درنظر گرفتن عواملی چون دقت ، استمرار ، تاثر پذیری و انرژی حیاتی ، موفق به تعیین 12 تیپ می شود. معروفترین تیپ را در یونگ با الهام از روانکاوی انجام داده و افرا د را به دو تیپ درونگرا و برونگرا تقسیم می کند.

تیپ برونگرا:

 رفتار تیپ برونگرا تابع شرایط خارجی بوده و نسبت به جنبه های عاطفی مسائل بسیار حساس است . گرچه افراد این تیپ پیرو واقعیت ها است ، به طور ارادی سطحی (ظاهر نگر ) است0 گاهی اوقات یکعکس العمل دفاعی ناخود آگاه در برابر شرایط خارجی ، می تواند اورا به صورت فردی خود محوردر آورد.

تیپ درونگرا:

در مورد تیپ درونگرا  وضعیت متفاوت است. او دنیای خارج را تنها از ورای شخصیت و احساسات خود درک و تفسیر می کند. او شدیدا مستبد و خود رای است . خودآگاه او در مقابل تاثیرات خارجی همانند یک صافی عمل می کند و هر قدر که نسبت به دنیای خارج بیگانه تر می شود، بیشتر به درون خود پناه می برد. بنابر این، این تیپ مشکل می تواند خود را با زندگی اجتماعی و عملی هماهنگ سازد

2-      تیپ شناسی روان تنی

از نظر روانشناسانی چون سیگو ، شایو و مک اولیف ، تاثیرا رفتار به موازات رشد اندامهای وابسته به آن متجلی می شود.بدین ترتیب 4 نوع تیپ شناسی: لاغر اندام ،  ورزشکار ، تنومند وفکور پدید می آید

 

منبع: کتاب روانشناسی کاربردی - رنه بینوآ - ترجمه محسن اسراری

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید