راه های شناخت تعداد جمله

1-      تعداد فعل ها موجود در بیت یا عبارت ، یک جمله محسوب می شوند.

2-       فعل های حذف شده ، جزء جمله ها محسوب می شوند.

3-       شبه جمله ها ( 1- نداو منادا 2- اصوات) یک جمله به حساب می آیند.

 

مثال: بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟

 ای کاش که جای آرمیدن بودی                      یا این ره دور را رسیدن بودی

 ای کاش         جمله اول ( شبه جمله) / جای آرمیدن بودی           جمله دوم ( جمله ی دارای فعل) / این ره دور را رسیدن بودی          جمله سوم (جمله دارای فعل )

بنابراین این بیت  سه  جمله دارد.

/ 0 نظر / 402 بازدید