زمانبندی تدریس دروس پایه سوم ابتدایی9 4-93

 

به نام خدا

جدول زمانبندی برای تدریس دروس پایه سوم 94-93

نام دروس

نوبت اول

نوبت دوم

مهر

آبان

آآذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

قرآن

تا 10

11 تا 15

16 تا30

31تا43

44 تا53

54 تا 57 و جبران عقب ماندگی

60 تا 66

67 تا75

76 تا 84

85 تا90

91 تا 99

100 تا108

 

109 تا114

115 تا124

مرور

فعالیت های تگمیلی

هدیه های آسمان

1تا 9

 یا درس 16

10تا 17

یا درس

 9

18 تا 25

یا درس

 5 و 6

26 تا

33

یا درس  15

34تا40

41 تا49

50 تا55

56 تا59

یا درس 17

60 تا65

66 تا71

72 تا80

یا درس 14

81 تا89

 

90 تا95

96 تا

103

یا درس  7

104تا110

فعالیت های تگمیلی

فارسی

تا 8

9 تا16

17 تا25

26 تا35

36 تا42

43 تا54

55 تا60

61 تا64

65 تا73

74 تا79

80 تا86

87 تا91

 

92 تا96

97 تا104

فعالیت های تگمیلی

فعالیت های تگمیلی

مطالعات اجتماعی

1 تا5

6 تا10

11 تا15

16 تا 20

21 تا 25

26 تا29

30 تا 35

36 تا39

40 تا44

45 تا50

51 تا55

56 تا59

 

60 تا65

66 تا69

70 تا 76

فعالیت های تگمیلی

علوم تجربی

1 تا 5

6 تا11

12 تا 19

20 تا27

28تا35

36 تا41

42 تا49

50 تا 55

56 تا63

64 تا 69

70 تا79

80 تا87

 

88 تا95

96 تا 101

102 تا106

فعالیت های تگمیلی

ریاضی

8تاد 15

16تا 24

25 تا34

35 تا45

46تا54

55 تا63

64تا72

73تا81

82 تا90

91 تا99

100تا109

110تا120

 

121تا129

130 تا 139

140تا150

فعالیت های تگمیلی

هنر

بافت

هنر های دستی

نقاشی محیط زیست

نمایش

شعر های محلی

چاپ

کارت تبریک

نقاشی گروهی روی دیوار

خیال رنگارنگ

 

گروه آموزشی ابتدایی

آموزش و پرورش منطقه مشگین شرقی

فایل در قالب word  برای دانلود آماده است ( کلیک کنید)

 نکته :

1- در این زمانبندی طرح آموزش قرآن کریم ویژه پایه سوم مطابق زمانبندی کتاب در نظر گرفته شده است.

2 - برای هدیه های آسمان علاوه بر بودجه بندی معمول  با توجه به مناسبت ها انعطاف در تدریس رعایت شده است.

3- در تدوین زمانبندی از کتب راهنما استفاده شده است.

/ 0 نظر / 238 بازدید