زمانبندی تدریس دروس پایه چهارم

 فایل بودجه بندی در قالب word برای دانلود  قرار داده شده  (کلیک کنید)

          به نام خدا            جدول زمانبندی برای تدریس دروس پایه چهارم 94-93

نام دروس

نوبت اول

نوبت دوم

مهر

|آبان

|آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

قرآن

1تا6

7 تا 14

15 تا20

21تا27

28 تا34

35 تا 40

41 تا 48

49 تا55

56 تا 61

62 تا69

70 تا 75

76 تا82

 

83 تا88

89 تا94

95 تا 100

فعالیت های تکمیلی

هدیه های آسمان

1تا 7

 

 8تا 11

12 تا 16

 

17 تا

21

 

22 تا26

27 تا31

32 تا39

40 تا45

 

46 تا50

51تا57

58 تا61

 

62 تا65

 

66 تا69

70 تا 76

 

77 تا79

فعالیت های تکمیلی

فارسی

8 تا 17

18 تا26

27 تا35

36 تا46

47 تا56

57 تا65

66 تا74

75 تا78

79 تا87

88تا95

96تا104

105 تا111

 

112 تا122

123 تا129

130تا140

فعالیت های تکمیلی

مطالعات اجتماعی

1 تا 6

7 تا12 

13 تا20

21 تا 27

28 تا 33

34 تا40

41 تا 47

48 تا55

56 تا61

62 تا70

71 تا76

77 تا83

 

84 تا88

89 تا93

94 تا 99

فعالیت های تکمیلی

علوم تجربی

روش کار دانشمندان تا 7

8 تا15

16 تا 22

23 تا30

 31 تا 36

37 تا42

43 تا48

49 تا 53

54 تا 59

60 تا 65

66تا69

70 تا74

 

75 تا82

83 تا 87

88 تا94

فعالیت های تکمیلی

ریاضی

1تا11

12تا 22

23 تا33

34 تا44

45تا54

55 تا63

64تا74

75تا83

84 تا93

94 تا103

104 تا113

114 تا121

 

122 تا133

134 تا 143

144 تا154

فعالیت های تکمیلی

هنر

بافت

هنر های دستی

نقاشی محیط زیست

نمایش

شعر های محلی

چاپ

کارت تبریک

نقاشی گروهی روی دیوار

خیال رنگارنگ

 

 

 

/ 0 نظر / 164 بازدید