آزمون تستی

1) اگر به جای خداوند یکتا، دو یا چند خدا جهان را اداره می کرد چه اتفاقی می افتاد؟

الف: یکی می خواست خورشید از مشرق طلوع کند دیگری می خواست از مغرب طلوع کند.

ب: یکی می خواست برای انسان دو دست بیافریند ، دیگری اراده می کرد انسان سه دست داشته باشد.

ج: اگردر آسمان و زمین غیر از الله خدایان دیگری بود آسمان و زمین به هم می ریخت.

د: همه گزینه ها صحیح می باشد.

2) خداوند در قرآن کریم کدام پیامبر را پدر مومنان و خداپرستان نامیده است؟

الف: حضرت عیسی (ع)                     ب: حضرت موسی (ع)

ج: حضرت ابراهیم (ع)                         د: حضرت محمد (ص)

3) منظور از زندگی برتر چیست؟

الف: زندگی در جهان آخرت                    ب: زندگی در این دنیا

ج: زندگی در رفاه و آسایش                    د: زندگی در شهرهای بزرگ و با امکانات

4) پس از اینکه پیامبر اسلام پیشنهادهای سران قریش در جهت جلوگیری از پیشرفت اسلام را نپذیرفت چه سوره ای نازل شد؟

الف: سوره حمد                                 ب: سوره  توحید     

ج: سوره کافرون                                 د: سوره قریش

5) خداوند در سوره حمد با چه عنوانی از قیامت یاد کرده است ؟

الف: یوم الدین ( روز جزا )                         ب: یوم الفصل ( روز جدایی )

ج: یوم الحساب ( روز حساب)                    د: هیچکدام

6) فرمایش حضرت علی (ع) : ((پسر عزیزم بدان اگر پروردگار تو شریکی داشت ، قطعا پیامبران او نیز نزد تو می آمدند)) مربوط به کدام اصول اعتقادی ما مسلمانان است؟

الف: نبوت                                             ب: امامت

ج: توحید                                              د: معاد

7) چه کسانی نسبت به روز قیامت شک دارند؟

الف: کسانی که قدرت خداوند را خیلی کم می شمارند                ب: کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند.

ج: کسانی که به روز قیامت ایمان ندارند                                   د: گزینه های ب ، ج

8) خداوند در قرآن کریم چگونه قیامت را به یاد مردم می اندازد؟

الف: با بیان نعمت های بهشتیان                        ب: باگزارش از عذاب های جهنمیان

ج: با شمردن مراحل مختلف قیامت                      د: تمام موارد

9) بسیاری از گناهان به خاطر یاد بردن .............. است.

الف: انفاق                                                    ب: مرگ

ج: قیامت                                                      د: نماز

10) این سخن از کدام امام معصوم (ع) می باشد؟

((هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد ، از آنان است و درآتش دوزخ جای خواهد داشت ))                                             

الف: امام موسی کاظم (ع)                              ب: امام علی (ع)         

ج: امام حسن (ع)                                         د: امام حسین (ع)

11) چرا امام حسین (ع) در برابر یزید قیام کرد؟

الف: چون یزید اهل کارهای زشت و ناپسند بود                     

ب: چون یزید احکام دینی را رعایت نمی کرد      

ج: چون یزید آشکارا دین اسلام و پیامبر (ص) را مسخره می کرد   

د: همه موارد

12) صفوان پس از هشدار امام موسی کاظم (ع) برای اینکه شترانش را به ستمگر کمک نکند چه کرد؟

الف: همه شترانش را فروخت و به هارون کرایه نداد.

ب: همه شترانش را سر برید تا به هارون کمک نکند.

ج: همه شترانش را به امام موسی کاظم (ع) بخشید.

د: گزینه های  ب ، ج

13)در زمان حاضر برای شناخت احکام دینی به چه کسانی باید مراجعه کنیم؟

الف: قرآن                                           ب: مراجع تقلید دینی

ج: کتب دانشمندان اسلامی                   د: اندیشمندان دینی

14) چرا امام سجاد (ع) در مسافرت ها خویشاوندیش را با پیامبر مخفی نگه می داشت؟

الف: برای اینکه مورد آزار  و اذیت دشمنان قرار نگیرد.

ب: برای اینکه  نمی خواست همسفرانش او را از کار کردن باز دارند.

ج: برای اینکه نمی خواست همسفرانش به زحمت افتند.

د: گزینه های ب ، ج

15) خداوند در قرآن کریم در باره در گوشی صحبت کردن چه می فرماید؟

الف: درگوشی صحبت کردن از کارهای زشت است.

ب: درگوشی صحبت کردن از کارهای شیطان است.

ج : درگوشی صحبت کردن از گناهان کبیره است.

د: در گوشی صحبت کردن موجب ناراحتی دیگران است.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید