دفترچه آزمون پیشرفت تحصیلی ششم، هماهنگ استانی

آزمون هماهنگ استانی بهمن ماه 92

مواد امتحانی

تعداد سوال

ازشماره

تا شماره

فارسی

10

1

10

قرآن و هدیه های آسمان

10

11

20

ریاضی

20

21

40

علوم تجربی

10

41

50

مطالعات اجتماعی

10

51

60

تعداد سوالات 60

/ 0 نظر / 42 بازدید