روش علمي دانشمندان

روش علمي دانشمندان

قانون جاذبه (گرانش) زمين منسوب به نيوتن كه جرقه و شروع كشف آن ، با داستان افتادن سيب از بالاي درخت بر سر نيوتن بيان مي شود مي تواند به عنوان يك روش علمي به دانش آموزان تشريح شود . سواي اينكه به عقيده برخي اين داستان از اساس وجود نداشته و بعد ازمرگ نيوتن ساخته شده است . با اين حال بيان چنين داستاني در درس (زنگ علوم)پايه ششم ، كه شروع آن به طرح سوال و ايجاد مسئله منجر مي شود هيچ منافاتي مباحث كتاب علوم ندارد.

در درس علوم پايه هاي مختلف ابتدايي سعي شده مراحل روش علمي : مشاهده – يادداشت برداري – طرح مسئله – پيشنهاد راه حل و ارائه فرضيه – انجام آزمايش – نتيجه گيري ( ارائه نظريه )  و طرح مسائل جديد است  را دانش آموزان تجربه كند. تدريس دروس مثل علوم و رياضي كه نياز به كشف و ارائه قاعده  و نتيجه گيري مناسب مي باشد بدون اينكه اين مراحل طي شود از تاثير چنداني برخوردار نخواهد بود.  

اهدافي كه در درس زنگ علوم  در پي رسيدن به آن هستيم:

در سطح 1- دانش آموزان در مواجهه با پديده هاي زندگي روزمره ، با مشاهده دقيق به طرح مسئله بپردازند.

در سطح 2- دانش آموزان د ر مواجهه با با پديده هاي زندگي روزمره ، با مشاهده دقيق ، ضمن طرح مسئله بتوانند پيشنهادهايي ( فرضيه هايي ) براي حل آنها ارائه دهند.

در سطح 3- دانش آموزان در مواجهه با پديده هاي زندگي ، بامشاهده دقيق به طرح مسئله پرداخته ، پيشنهادهايي براي حل آنها ارائه داده و به آزمايش بپردازند.

در سطح4- دانش آموزان در ضمن مشاهده دقيق و طرح مسئله و ارائه راه حل و آزمايش راه حل ارائه شده سعي كنند با انجام آزمايشهاي دوباره كه ممكن است دست به تغييربرخي متغييرها بزنند از آزمايش خود نتيجه گيري كرده و آن را به عنوان نظريه خود بيان كنند.

/ 0 نظر / 20 بازدید