پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

جدول ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی نمونه دولتی شهرستان ها به تفکیک هر استان93-92

جدول شماره 2: ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی  استان آذربایجان شرقی  سالتحصیلی93-92 ردیف شهر/منطقة آموزشی محل استقرار نام مدرسه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 882 بازدید

ظرفیت پذیرش دبیرستانهای استعدادهای درخشان و نمونه دولتی

جدول 3. ظرفیت پذیرش دبیرستان‌های استعدادهای درخشان استان آذربایجان شرقی شهر/منطقۀ آموزشی محل استقرار نام مرکز آموزشی کد مرکز آموزشی جنس پذیرش ظرفیت پذیرش سایر مناطق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید

ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان و نمونه دولتی

جدول 1. ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی استعدادهای درخشان استان آذربایجان شرقی شهر/منطقۀ آموزشی محل استقرار نام مرکز آموزشی کد مرکز آموزشی جنس پذیرش ظرفیت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 121 بازدید