پست های ارسال شده در مهر سال 1393

زمانبندی تدریس دروس پایه سوم ابتدایی9 4-93

  به نام خدا جدول زمانبندی برای تدریس دروس پایه سوم 94-93 نام دروس نوبت اول نوبت دوم مهر آبان آآذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد نیمه اول نیمه دوم نیمه اول نیمه دوم نیمه اول نیمه دوم نیمه اول نیمه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 235 بازدید