داستان های تفکر و پژوهش ششم

تعدادی از فعالیت های تفکر و پژوهش پایه ششم بر مبنای داستان پایه ریزی شده که لازم است معلم کلاس داستان را از روی کتاب راهنمای تفکر و پژوهش برای دانش آموزان بازگو نمو ده و با طرح سوالاتی اهداف درس را پی گیرد. از این رو لازم دیدم خلاصه داستان ها را از کتاب راهنما برای استفاده همکاران عزیز ارائه دهم.

عنوان فعالیت:

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

مضمون : هویت

صلاحیت ها: مشاهده ، قضاوت و ارزشیابی ، استدلال ، استنباط و نتیجه گیری از یافته ها

مدت زمان تدریس : یک جلسه آموزشی

در این فعالیت  دانش آموزان با مطالعه  یک داستان ، از طریق مقایسه تفاوت ها ، شباهت ها ،‌رابطه ها در دو موقعیت متفاوت به طبقه بندی دانسته های خود می پردازند و به این طیق توانایی استنباط ، استدلال  و نتیجه گیر ی خود را ارتقا می دهند. دانش آ«وزان با بحث و گفت و گو درباره موقعیت پیش آمده به عناصر واقعی هویت ساز آدمی و میزان تاثیر آنها در تعیین هویت و شخصیت انسان پی می برند.

 خلاصه داستان

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

 

 

عنوان فعالیت: مارگیر و اژدها

این فعالیت از نوع تجویزی (الزامی ) بوده و در  یک جلسه آموزشی تدریس خواهد شد.

 مضمون: طمع و آرزو ها

صلاحیت ها: مشاهده ، تحلیل ، قیاس ، قضاوت و ارزشیابی

در این فعایت  دانش آموزان با شنیدن داستان مارگیر و اژدها ، و گفت و گو درباره تغییر شرایط در داستان و عملکرد مارگیر به تحلیل وقایعی که برای مارگیر اتفاق افتاده است می پردازند. آتها علت وقوع یک پدیده را با دیگران در میان می گذارند . همچنین با بررسی تفاوت ها ، شبا هت ها ، رابطه ها بین شخصیت مارگیر و اشخاصی که پیرامون ما وجود دارند نسبت به تحلیل وقایع مشابه اقدام می کنند.

 

خلاصه داستان

مارگیر و اژدها


 

عنوان فعالیت: دانه ی نی

این فعالیت از نوع تجویزی (الزامی ) بوده و در یک جلسه آموزشی تدریس می شود.

مضمون: مرگ و زندگی ، نیستی یا تولد دوباره

مهارت: مشاهده ، قیاس ، تحلیل ، استدلال ، قضاوت

داستان مرگ وزندگی از دیر باز از موضوعات مورد پرسش نزد کودکان بوده و هست ، نکته ای که می بایست توجه دانش آ«وزان را به آ» جلب کرد آثار و تاثیرات حیات هریک از ما بر دیگر موجودات و اطرافیان ماست. در این داستان نیز مرگ نی نه پایان راه نی ، بلکه آغازی برای تولد نیستان به شمار می رود

خلاصه داستان

دانه نی


/ 0 نظر / 503 بازدید