سوالات دوره ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان

شناخت و کشف استعداد نوآموزان

32-موثرترین راه برای پیشبرد برنامه های آموزشی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی: شناخت کامل افراد و پی بردن به بفاوت های فردی و اندازه گیری صفات روانی آنها

33-برای شناخت و پی بردن به تفاوت های فردی و اندازه گیر ی خصوصیات روانی افراد از چه چیزی استفاده میکنند؟ از تست های روانی خاص برای اندازه گیری هوش- شخصیت- قدرت -خلاقیت-تمایلات - معلومات و استعدادهای گوناگون استفاده می شود.

34-تست یا آزمون روانی چیست؟ مجموعه پرسشهایی که برای سنجیدن صفات روانی به کار می رود و درست مانند آزمایش در علوم است.

35- آزمون های روانی چه چیزی را اندازه گیری می کنند؟ یک یا چند جنبه صفات روانی انسان را

36-پدر آزمون های روانی دنیا کیست ؟ فرانسیس گالتون ، زیست شناس انگلیسی

37- فرانسیس گالتوندر آزمایشگاه خود چه چیزی رااندازه گیری می کرد؟ درسال 1884 در آزمایشگاهی بازدیدکنندگان صفات روانی- بینایی- شنوایی و عضلانی و عکس العمل های عصبی خود را اندازه گیری میکردند.

38- کدام روانشناس برای اولین بار عنوان آزمون روانی را به کار برد؟ جیمز کاتل

39-روش های اندازه گیری هوش و استعدادهای گوناگون به وسیله چه کسی تدوین شد؟ آلفرد بینه  فرانسوی

40-در سال 1905 اولین آزمون مخصوص بینه به چه نامی مشهور شد ؟ آزمون بینه-سیمون

41-آزمون بینه سیمون در باره چه کودکانی طراخی شد؟ درباره کودکان استثنایی(سن عقلی کمتراز طبیعی) که به دستور وزیر آموزش و پرورش فرانسه موردمطالعه قرارگرفت.

42-آزمون « بینه - سیمون» مخصوص چه سنی بود؟ کودکان در سن 3 تا 11 ساله

43 -اصول اساسی هوش از نظر بینه ؟ تنوعات و اختلافات گوناگون و وسیع رفتاری افراد باتکیه بر قضاوت-ادراک -تعقل و استدلال  بچه ها ، که از طریق آزمون اندازه گیری می کرد.

44-کتاب « رشد و نمو هوش در کودکان» اثر کیست؟ بینه

45- صورت کامل آزمون بینه-سیمون در چه سالی انتشار یافت؟ 1911

46- کدام روانشناس معروف آمریکایی آزمون بینه -سیمون را موردتوجه قرار داده و آزمون « استنفورد-بینه » را انتشار داد؟ ترمن روانشناس دانشگاه استنفورد آمریکا به سال 1916

47-اصطلاح هوشبهر یا بهره هوشی برای اولین بار در کدام آزمون مطرح شد ؟ در آزمون «استنفورد - بینه » ترمن ، که نسبت سن عقلی و سن تقویمی را اندازه گیری می کرد.

48-مهمترین آزمون های خاص کودکان قبل ار مدرسه ؟ آزمون « کولمن- بینه» که در سال 1912 انتشار یافت

49- آزمون « کولمن -بینه» از کدام سنین آزمایش بهره هوشی بعمل می آورد؟ از سنین قبل ار مدرسه حتی از کودک سه ماهه

50-آزمون های بینه برای چه کارهایی قابل استفاده بود؟ برای کارهای انفرادی- استثنایی و بیمارستانی بود و جوابگوی نیازهای عمومی نبود

51-پیدایش آزمون های گروهی در چه سالی و برای چه هدفی بود؟ در سال 1917 میلادی همزمان با ورود آمریکا به جنگ جهانی و باهدف اینکه چگونه روانشناسی میتواند در رهبری جنگ موثر افتد.

52-یکی از معروفترین آزمون های گروهی ؟ آزمون وکسلر برای کودکان سنین قبل از مدرسه و نوجوانان و بزرگسالان است که در سال 1939 انتشار و در جهان شهرت یافت.

آموزش و پروش کودکان تیز هوش

53-خانواده ها غالبا بر چه اساسی کودکان خود را تیز هوش تصور می کنند؟ براساس ضوابط غیر قابل اعتمادو احساسات و عواطف شخصی  و احیانا نظرات افراد غیر متخصص.

54 - مهمترین مباحث اساسی در تربیت کودکان تیز هوش؟1- هدف های اصلی تعلیم و تربیت کودکان تیز هوش 2-ضوابط و معیارهای مشخص شده کودکان تیز هوش 3- نحوه تسریع ارتقای نو آموزان تیزهوش و کیفیت انجام آن

55-در پرورش کودکان تیز هوش چه چیزهایی در درجه اول اهمیت قرار دارد؟ رشد دادن طرز تفکر علمی آنها و ایجاد و تقویت علاقه آنها به تحقیقات و مطالعات وسیع و عمیق.

56- موانع پرورش انسان متعادل؟ عدم توجه به رشد متعادل  جسمی ، عاطفی، اجتماعی و فرهنگی کودکان و توجه بیشتر به هدفهای آنی و عدم برقراری توازن بین هدفهای آنی و آتی

57- برای تربیت کودکان تیز هوش بجای انباشت ذهن کودک از محفوظات چه اقداماتی لازم است؟ باید در پرورش قدرت تفکر و استدلال و قدرت درک روابط منطقی بین علت و معلول - رابطه بین انسان و ممحیط و تاثیر متقابل آن دو بر یکدیگر تلاش کرد.

58- در مراحل تعیین کودک تیز هوش کدام توانایی های او باید مورد ارزشیابی قرار گیرد؟ قدرت خلاقه- استعداد رهبری- استعداد کارهای فیزیکی و مکانیکی- قدرت نویسندگی- استعداد هنری- استعداد آموختن زبان خارجی و علوم و ریاضیات

59- چه عوامل دیگری در تعیین کودکان تیز هوش اهمیت دارد؟تاریخچه زندگی- خاطرات روزانه-شرح حال نوشته خود شخص-نمودارهای جامعه سنجی-تستهای شخصیت و کشف علاقه هاو انگیزه هاو  کیفیت و نتیجه کار او در گذشته

60-خصوصیات کودکان تیز هوش ازنظر لویس ترمن؟ 1- وضع جسمانی نسبتا بهتر در مقایسه با کودک عادی2- تفاوت بارز نسبت به کودک متوسط در تستها ی مربوط به قرائت-تکلم- استدلال در حساب-علوم - ادبیات و هنر 3- توجه کودکان تیز هوش چندجانبه است4- در مقایسه با کودکان معمولی درباره دانش خود کمتر لاف می زنند.رفتارهای اجتماعی آنها سالم تر و در تستهای مربوط به تعادل روحی برجسته اند.

61- طبق تحقیقات جامعه سنجی بین هوشبهر و محبوبیت چه رابطه ای وجود دارد؟ رابطه مستقیم

62- کودکان عادی دوستی با چه کودکانی را ترجیح میدهند؟ کودکان تیز هوش

63- کدام کودکان ازنظرانطباق بامحیط کودکان معمولی دچار مشکل می شوند؟ کودکان با هوشبهر خیلی بالا در حدود 180 تا 200

64- کودکان باهوشبهر بالا (180 تا 200) با چه کودکانی راحت تر معاشرت می کنند؟ کودکانی که هوشبهر آنها بالاتر از 130 باشد. 

65- طبق تحقیقات اثر چه کسی در پیشر فت تحصیلی بسیار زیاد است؟ اثر خانواده مخصوصا پدر

66- کودکانی که پدرشان در تعلیم آنهانقش موثر و مستقیم دارد نسبت به سایر کودکان چگونه اند؟ نسبت به سایر کودکان تیز هوش پیشرفته اند

67- بی توجهی و بی مهری پدر کودک تیز هوش چه تاثیری در تحصیل او دارد؟ باعث می شود از نظر تحصیل عقب بمانند. و از نظر ایجاد رابطه باسایر کودکان نیز چندان موفق نیستند.

68- کودکان تیزهوش که ازنظر تحصیل عقب مانده اند نسبت به کودکان تیز هوش دیگر چه وضعیتی دارند؟ نسبت به آنها از نظر شخصیت ضعیفند بدین معنی که بدبین و نسبت به تحصیل بی میل و بی علاقه اند

69- اعتقاد به شانس و سرنوشت بیشتر در چه افرادی دیده می شود؟ غالبا در افرادی که اعتماد به نفس خود را از دست داده اند.

70-نتیجه تحقیق ترمن و اودن در باره 150 نفر مرد تیزهوش که در تحصیل پیشرفت نداشته اند و 150 فرد دیگر که نسبت به سایر کودکان تیزهوش از نظر موفقیت برجسته بوده اند چه بود؟ افراد غیر موفق چهار صفت مشخص دارند.

71- صفات افراد تیز هوش غیر موفق؟ 1- نداشتن اعتماد به نفس 2- ناتوانی در ادامه و انجام کار به طور منظم یا نداشتن پشتکار 3- بی علاقگی به هدفها 4- احساس حقارت

72- عقب ماندگی در تحصیل از چه چیزی سرچشمه می گیرد؟ از مشکلات اجتماعی و ضعف های مربوط به شخصیت

73- در تسریع ارتقای کودکان تیزهوش چه عواملی لطمات شدید جسمی و روحی به کودک وارد می کند؟ عدم توجه به هدفهای خاص آموزش  و پروش آنان و عدم درنظر گرفتن لزوم رشد متعادل وهمه جانبه کودک

74-  تسریع آموزشی و جهش تحصیلی در چه حالتی مطلوب و عملی است؟ تسریع محدود در طی مراحل آموزشی ابتدایی‘ متوسطه و دانشگاهی در صورتی که ازسه یا چهار سال تجاوزنکند

75-تسریع چیست؟ عبارت است از سرعت در طی مراحل آموزشی در مدتی کمتر از دوره رسمی آموزش و پرورش

76- متداول تری راه های تسریع آموزشی؟1- جهش 2- پیشرفت سریع 3- پذیرفتن دانش آموز قبل از رسیدن به سن دبستان

77-جهش تحصیلی ؟ جهش در گذشته وبیشتر در مدارس ابتدایی متداول بود که عبارت است از : گذشتن از کلاسی بالاتر بدون صرف یک سال تحصیلی برای طی آن

78- پیشرفت سریع ؟ این روش از طریق فشرده کردن و گنجاندن برنامه های درسی دو سال در یک سال و یا طولانی کردن مدت سال تحصیلی و یا گذراندن واحدهای درسی بیشتر در طی سال تحصیلی امکان پذیر میشود.

79-پذیرفتن دانش آموز قبل از رسیدن به سن دبستان؟ در این روش کودکان تیزهوش قبل از رسیدن به سن دبستان وارد مدرسه می شوند

80- قبل از اجرای یکی از  روشهای تسریع به چه نکاتی باید توجه کرد؟ آمادگی معلمان- آمادگی محیط- و رفتار و نظر اولیای اطفال

81-دلایل مخالفان تسریع در ارتقای آموزشی؟1- روش تسریع موجب پیدایش عدم تجانس سنی در گروه و منطبق نشدن کودک با محیط میشود.«پاسخ» این دلیل به خاطر اینکه وابستگی به گروه فقط به سن وابستگی ندارد مردود است 2- تسریع در ارتقا سبب می شود کودک بعضی از مهارتها را کسب نکند.« پاسخ» این اعتقاد به دلیل اینکه کسب مهارت علاوه برسن به رو ش تدریس در کلاس نیز مربوط می باشد از جانبطرفداران تسریع رد  میشود

82- در تشکیل گروه علاوه بر سن چه عواملی موثر است؟ عواملی چون اختلاف در رشد جسمی- بلوغ - انگیزه وعلاقه- سطح اجتماعی و اقتصادی خانواده- هوش وهدفهای زندگی

83- روش تسریع تدریس در کلاسهای بالاتر ابتدایی بصورت چند معلمی چه مزیتی برای دانش آموز و معلم دارد؟ امکان تقسیم شدن دانش آموز به سه گروه ضعیف- متوسط و بااستعداد را به وجود می آورد و باعث میشود اولا:معلمان دریک رشته مثلا ریاضیات یا علو م اجتماعی تبحر پیداکنند ثانیا: امکان تقسیم بندی را سهل تر و در نتیجه وسیله ارتقای سریع را فراهم می آورد.

84- توصیه های کونانت برای تغییرات در برنامه های دبیرستانها برای شکفتن استعداد کودکان تیزهوش؟1- دانش آموزان متناسب با استعدادشان اقلابه سه گروه تقسیم شوند و برای جلوگیری از دانش آموزان تیز هوش از جامعه دربعضی دروس علوم اجتماعی فعالیت های فوق برنامه گروهی در نظر گرفته شود. 2- برنامه درسی فشرده و به صورت واحد درسی ارائه شود. 3- دروس به صورت اجبار ی و انتخابی ارائه شود.4- به دانش آموز تیز هوش دروس مقدماتی دانشگاهی تعلیم داده شود5- مستعد بودن دانش آموز در گواهینامه یا کارنامه او درج شود.

85- طبق توصیه کونانت دروس علوم اجتماعی در دبیرستانهاچگونه باید تدریس شود؟ در کلاسهای بالاتر  بدون توجه به تقسیم بندی بر اساس ابستعداد به صورت یکسان تعلیم داده شود.

86- طبق نظر کونانت برای چنددانش آموز مشاور نیاز است؟ 250 تا 300 نفر یک مشاور آشنا به تست های معلوماتی و شایستگی

87- کدام استعداد مخصوص انسان در درجه اول اهمیت قرار دارد؟ استعداد عقلانی

87- در پرونده تحصیلی دانش آموزان چه اطلاعاتی نگهداری می شود؟ اطلاعات خانوادگی- تحصیلی- پزشکی

88- پرونده محرمانه دانش آموز باید فقط نزد چه کسی نگهداری شود؟ مشاور یا روانشناس

89- روشهای مختلف سنجش و ارزشیابی را نام ببرید؟ تشکیل پرونده - تهیه پرسشنامه- مشاهده - نمونه برداری از رفتار- مصاحبه - کاربرد آزمونهای روانی

90 کدام روش ار زشیابی در تعلیم وتربیت بسیار کارآیی دارد؟ مشاهده

91- در کدام روش ارزشیابی غالبا رفتار معلمان و دانش آموزان و تعامل بین آنهامورد مشاهده قرار می گیرد؟روش مشاهده

92- مشاهده بر چند نوع است؟دو نوع -توصیفی و استنباطی

93-در کدام نوع مشاهده از هرکونه ارزشیابی و اظهار نظر در مورد کیفیت خوداری میشود؟مشاهده توصیفی

94-در کدام نوع مشاهده رفتار فرد مورد نظر ، یادداشت و درمورد چگونگی آن اظهار نظر می شود؟ مشاهده استنباطی

95- کدام افرا برای شخصیت مشاهده کننده مناسب نیست؟ افراد متعصب و آنهایی که ثبات عاطفی ندارند- افراد پیش داور و بی صبر و بی حوصله

96-خطای هاله و ناجوری شناختی چیست؟ یعی ایده قبلی مشاهده کننده درمورد افراد مورد مشاهده مانع ضبط و ارزشیابی دقیق، مشاهده می شود

97- بهترین روش ارزشیابی که می توان با دانش آموزان ارتباط برقرار کرد چیست؟ روش مصاحبه

98- در مدرسه و مراکز پزشکی و قضایی و روان درمانی بهترین روش موثر ارزشیابی چیست؟ روش مصاحبه

99- روشهای مصاحبه رانام ببرید؟ فردی - گروهی

100- درروش مصاحبه گروهی تعدادمشاهده کنندگان بایدازچندنفرتجاوزنکند؟ 5 یا 6 نفر

101- مزایای مصاحبه گروهی چیست؟ صرفه جویی در وقت

102- در کدام نوع از مصاحبه ارتباط کاملا عمیق است؟ مصاحبه فردی

103- مصاحبه به چند طرح انجام می شود؟ 3 طرح- طرح استاندارد شده -طرح استاندارد نشده - طرح نیمه استاندارد

104- درکدام نوع از مصاحبه سوالات کاملا مشخص و در جواب آنها، به پاسخ بلی یا نه اکتفا می شود و کسب اطلاعات سطحی است؟ سوالات استاندارد شده

105-  کدام نوع ازطرق مصاحبه برای آمزشگاه مناسب است؟ نیمه استاندارد شده

106- کدام نوع مصاحبه بیشتر مناسب جلسات روان درمانی و مشاوره مراجع مرکزی است؟ استاندارد نشده

107- مصاحبه به چند روش ثبت و ضبط می شود؟ یادداشت برداشتن - ضبط گفتار باضبط صوت- بدون ضبط بعد از مصاحبه ، مصاحبه شونده مطالب ذهنی خود را یادداشت کند

108- اولین آزمون عملی را چه کسی ودر چه سالی انجام داد؟ آلفرد بینه و سیمون در سال 1905 برای سنجش افراد غیر طبیعی

109- آزمونهای روانی به چند طبقه طبقه بندی می شوند؟ 7 طبقه- آزمونهای هوش- شخصیت- استعداد- علاقه و گرایش- معلومات اجتماعی - عاطفی - ادراکی وحرکتی

110- لزوم انجام آزمونهای روانی از چه زمانی احساس شد؟ در جنگ جهانی دوم

111- انسان آمیزه ای از .......... و ............ است. «غریز ه و خرد»

112-در سازگاری انسان با محیط کدام عوامل بصورت یک ترکیب عمل میکند؟آمیزه و خرد یا طبیعت و تعقل

113- هر فرد در زندگی ناپایان خود به چندچیز نیاز دارد؟ 2 چیز- کار و بازی

114- علتها ی عقب ماندگی در درس ریاضیات چیست؟ خوب یادنگرفتن مفاهیم مقدماتی- اختلالات عاطفی- نداشتن استعداد برای در ک مفاهیم ریاضی

115- تقریبا چند در صد از کودکان یک مدرسه با مشکل خواندن مواجه هستند؟ 3 تا 30 درصد کل دانش آموزان یک مدرسه

116-علما از نظر فرانسیس بیکن بر چند دسته اند؟سه دسته 1- مورچه دانه ها:( اطلاعات آموخته شده ) را آورده و انبار می کنند.2- مانند کرم ابریشم :از لعابشان تنیده و در می آورنداین عالم واقعی نیست3- مثل زنبور عسل : گلها را از خارج آورده و عسل درست می کنند( عالم واقعی هستند)

117-در مورد علم مسموع کدام گزینه درست است؟ علم مسموع اگر به مطبوع ضمیمه نشود کافی نیست

118-پیروان و روحانیون ادیان مختلف دین را چگونه معرفی می کنند؟حقیقتی بر ضد عقل و نقطه مقابل عقل و عقل را یک جود مزاحم و مانع دین معرفی کرده اند

119- سماع : شنیدن و لو انسان نمی خواهد بشنود

120-استماع؟ گوش فرا دادن است مثل اینکه شما اینجا نشسته اید و خود را آماده کرده اید برای شنیدن

121-آیه «الذین یستمعون القول »مربوط به کدام گزینه است؟ استماع

122-الباب  به چه معناست؟ صاحبان عقل جمع لب

123-لب یعنی چه ؟ مغزنه به معنای مخ ، بلکه به معنای اعم

124- سنی ها ابتدا به چند دسته تقسیم شده اند؟ معتزله و اشاعره

125- معتزله و اشاعره طرفدار چه چیزی بودند؟ معتزله طرفدار عقل و اشاعره طرفدار تعبد

126- وجه مشترک شیعه بامعتزله در چه بود؟ برای عقل و استدلال ارزش و احترام قائل بودند

127- اول کتاب کافی وبحار در رابطه باچیست؟ العقل - الجهل

128- خداوند چند حجت دارد؟ 2 حجت ، حجت ظاهری( انبیا ) حجت باطنی( عقل)

129- عقل در روایات اسلامی به چه معناست؟ به معنای نیرو و قدرت تجزیه و تحلیل

130-طبق روایات اسلامی عاقل چه کسی است؟ کسی که از خودش فهم و قدرت تجزیه و تحلیل دارد

131-حکمت چیست؟علمی که محتوای حقیقت باشد علمی کخ استحکام و پایه داشته باشد و خیال نباشد.

132- خاصیت عقل و معنای آن؟ 1- فراگرفتن علم و آموختن2- تجزیه و تحلیل، و غثّ و سمین کردن، تشخیص خوب از بد و ریز ودرشت کردن

133- این سخن از کیست؟« هر کس که عادت کرده حرفی را بدون دلیل قبول کند، او ازلباس آدمی بیرون رفته» .ابو علی سینا در کتاب اشارات

134- چه چیزی تربیت کننده عقل است؟ علم

135- منظور از عقل مسموع و علم مطبوع؟ علم را عقل مسموع و عقل را علم مطبوع  نامیده اند یعنی به علم ، عقل و به عقل علم اطلاق شده است

136- مزیت روایات شیعی ؟ اهتمام و تاکید بیشتری که به عقل شده

137- احمد امیر در کتابهای  فجر الاسلام- ضحی الاسلام - ظهر الاسلام - یوم الاسلام به چه چیزی اعتراف داشته است؟ به اینکه عقل شیعی عقل استلالی است

138- منطق ارسطو را چه کسی ترجمه کرد؟ عبدالله مقنع

139-چگونه انسان می تواند با محیط ساگاری پیدا کند؟ از طریق فکر کردن - تجزیه و تحلیل کردن - مقایسه کردن و نتیجه گیری کردن

140-علت کاهش ذوق و استعداد؟ اجبار وتحمیل کاری که کشش و انتخاب کودک در آن در نظر گرفته نشده است


/ 1 نظر / 28 بازدید
مجید

مفید بود. سایت خوبی دارید امیدوارم موفق باشید.