ارزشیابی

هرجا که یادگیری هدفمند رخ می دهد ، به نوعی ارزشیابی را در ذات خود دارد. اگر یادگیری را یک فرایندی پیوسته درنظر بگیریم که از مبدئی آغاز و به پیامد و نتیجه ای می رسد. ارزشیابی هم جریانی پیوسته است که دوش به دوش یادگیری پیش می رود و یادگیری را در مسیر رشد خود سامان می بخشدو غنا می بخشد.

اگر جریان یاددهی - یادگیری را به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم خواهیم دید که ارزشیابی از جریان یاددهی - یادگیری جدانیست.بادقت در فعالیت های یک مربی ورزشی می بینیم که او در حین آموزش های خود ، پیوسته خطاها و قوت های بازیکنان را به دقت بررسی می کند و برای رفع  و کاهش خطاها به آنهاتوصیه و رهنمود می دهد تا حرکات ورزشی ورزشکارانش کامل و کامل تر شود. (احمدی،1385 ص 73)

تصمیم گیری درباره نحوه سنجش میزان یادگیری دانش آموزان به همان اندازه مهم است که تصمیم گیری درباره اینکه چه چیزی را تدریس می کنید.در واقع اساسی ترین تصمیمی که معلم باید بگیرد، درباره سنجش است.چرا که سنجش جان مایه هرنوع تعلیم و تربیت محسوب می شود. (گلاور، برونینگ،1981م، ص 385)

ارزشیابی یادگیری

سازمان جهانی یونسکو چهار هدف را برای یادگیری در تعلیم و تربیت  مورد تاکید قرار داده که عبارتند از:

1- یادگیری برای دانستن

2- یادگیری برای عمل کردن

3- یادگیری برای زیستن

4- یادگیری برای باهم زیستن

بنابراین می توان انتظار داشت که اهداف نظام آموزشی ، شیوه های برنامه ریزی درسی ، الگوهای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی تحصیلی متاثر از این چهار استراتژی تغییر کنند. ( احمدی، 1385، ص 37 )

منابع:

1-احمدی،حسین و محمد حسنی؛ ارزشیابی توصیفی: الگویی نو در ارزشیابی تحصیلی، تهران؛ انتشارات مدرسه،1385

2- گلاور ،جان ای و راجر برونینگ؛ روانشناسی تربیتی اصول و کاربرد آن ، مترجم : علینقی خرازی، تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی،1381

/ 0 نظر / 9 بازدید