انرژی چیست؟

 تعریف انرژی: انرژی توانایی انجام کار است یا عامل که می تواند در ماده تغییر ایجاد کند  یا باعث حرکت اجسام شود ، انرژی نامیده می شود.

در مبحث انرژی موضوعاتی همچون تبدیل انرژی ،  انواع انرژی ، صورت های مختلف انرژی مطرح می شود.

 تبدیل انرژی

قابل استفاده دانش آموزان پنجم، ششم و هفتم

انواع و صورت های انرژی

/ 0 نظر / 563 بازدید