چگونه سن گیاهان را تعیین کنیم

                                                                                             

گیاهان چوبی مثل درخت بلوط در طی هر سال دو بارآوند چوبی می سا زند . آوند های چوبی بهاره رنگ  روشن دارند . در حالیکه آوند های چوبی تابستانی رنگ تیره دارند با شمارش حلقه های تیره و روشن در مقطع ساقه های چوبی میتوان سن آنها را تعیین کرد هرحلقه مصرف شش ماه عمر میباشد                        

برگ

برگ کارخانه ی غذاسازی گیاه است .بیش ترین مقدار سبزینه کلرو فیل گیاه در برگ ذخیره شده است. با وجودآن که برگ در گیاهان مختلف به شکل های بسیار گونا گونی دیده می شود کار اصلی آن در همه ی گیاهان تقریبا یکی است .در پوسته نازکی که سطح پشت و زبر برگ را می پوشانند سوراخ های بسیار ریزی به نام روزنه وجود دارد که فقط با میکرو سکوپ دیده می شوند .سلول های میانی برگ از این راه کربن دی اکسید هوا را برای عمل غذاسازی واکسیژن را برای تنفس می گیرند .این سلول ها محل انجام فتو سنتزدر گیاه می باشد .آ ب ومواد معدنی لازم نیز از راه رگبرگ ها از ساقه به برگ می رسد . رگ برگ ها مجموعه ی آوندهای برگ بوده و به آوندهای ساقه و ریشه متصل اند .رگبرگها به دو صورت موازی و یا منشعب دیده می شوند در گیاهان تک لپه ای رگبرگها معمولا موازی هستند . هر برگ غیر از رگبرگ دم برگ و پهنک هم دارد .دم برگ قسمتی است که برگ به وسیله ی ان به ساقه متصل می شود .پهنک قسمت مسطح برگ را که معمولا نازک است می گویند.شکل پهنک در برگ گیاهان مختلف بسیار متفاوت است .لبه ی پهنک هم ممکن است صاف یا دندانه دار یا دارای بریدگی های عمیق باشد .اگر برگ فقط یک پهنک داشته باشد آن را ساده می گویند .اما در بعضی از گیاهان پهنک در اثر بریدگیهای عمیق به قطعات کوچکتری تقسیم می شود. در این حال برگ را مرکب می نامند . گاهی برگ ها به جز غذا سازی وظایف دیگری به عهده می گیرند .به عنوان مثال در لوبیا برگ ها باریک و پیچیده اندو موجب اتصال بوته لوبیا به سایر گیاها ن می شوند .پولک های  خوراکی پیاز هم نوعی برگند که حاوی مواد غذایی اند . در گیاهان حشره خوار برگها در شکار حشرات نقش دارند.

 منبع: متقی ، محمد ، مفاهیم علوم برای آموزگاران

/ 0 نظر / 11 بازدید