اختلالات دیکته نویسی ، شناسایی ودرمان

کلمه بندی نوشتاری مهارتی است که کودک پس ازگفتار وخواندن آن رافرا می گیرد.مبتلایان به اختلال نوشتن پس از ورود به دبستان خیلی زود در هجی کردن کلمات وکلمه بندی افکار خود طبق موازین دستوری،ضعف نشان می دهند. ونوشتار آن ها حاوی تععداد زیادی غلط است.جملات شفاهی و کتبی کودکان مبتلا با بالا رفتن سن ابتدائی تر می شود. ودر آن ها کلمه های انتخابی اشتباه و نامناسب ،بندهای آشفته وفاقد توالی وتداوم مناسب بسیار می توان یافت.از این رو کودکان مبتلا در دراز مدت احساس مستمر بی کفایتی، حقارت،جدایی و بیگانگی می کنند ونسبت به مدرسه وتکالیف درسی بی علاقه شده و فرار از مدرسه و اختلال سلوک نشان می دهند. این افراد در بزرگسالی دنبال مشاغلی می گردند که به مهارت نوشتن نیاز چندانی نداشته باشد.

بعضی مواقع دیده شده است که کودکان ناتوان در یادگیری،که در خواندن یاصحبت کردن مشکل دارند در زمینه نوشتن مشق ، انشا و دیکته نویسی ناتوانی قابل ملاحظه ای از خود نشان می دهندوعلاوه بر آن کند نویس نیز هستند.

دست خط بد آن ها ، غلط های  انشایی شان را مضاعف جلوه می دهد.آن هابه فاصله حروف وکلمات از هم دیگر و نقطه گذاری ها توجه نمی کنندوبعضا بعضی کلمه ها را جا می اندازند.نارسایی در دست خط دانش آموزان می تواند به ضعف آن ها درهماهنگی های ظریف حرکتی باشد.بنابر این در بررسی وضعیت کودکان ناتوان در یادگیری توجه به دست نوشته های آنان کاملا ضروری به نظر می رسد.

درمان

هدف اکثر درمان ها،اصلاح کاستی های مورد مشاهده درکلمه بندی نوشتاری است.از این رو بیشتر برنامه های درمانی در این زمینه فرایند نوشتن را به گام های کوچک ترتقسیم می کند وبرای هر سطح تمرین هایی راتدارک می بیند.

طرح آموزش انفرادی LEP: LEP طرح گسترده از فعالیت های آموزشی است که به منظور رفع ضعف های موجود درزمینه های خاص تحصیلی طراحی می شود.اصولاLEP بایدبه صورت برنامه ای یک ساله یابرای یک ترم خاص طرح شده و مقاصدو اهداف برنامه و راه های دست یابی به آن ها در آ ن گنجانده شود.

واقعیت این است که اشتباهاتی که کودک مرتکب می شود،از یک نوع وسنخ نیستندتابتوان با اتخاذ یک روش بتوان همه آن را از بین برد.بنابراین برای دست یابی به راه حل ساده تر و امید وارکننده تر بهتر است با اجرای آزمون هوشی از طبیعی بودن هوش کودک اطمینان یابیم اگر کودک درسایر درس ها وفعالیت هایش مثل دیگر کودکان معمولی باشد به اجرای آزمون نیازی نیست.بعد از کسب اطمینان از بهره ی هوشی کودک باید اشتباهات متعدد او را در دیکته اش را یادداشت کنیم.

به فرض مثال دانش آموزی دردیکته اشدر مجموع 66 غلط داشته باشد همه همه ی غلط های دیکته اش را به همراه شکل صحیح آن مطابق جدول زیر یادداشت می کنیم .

شماره غلط درست نوع اشتباه شماره غلط درست نوع اشتباه 1 منزور منظور حافظه دیداری 2 مسباک مسواک حافظه شنیداری 3 تجربها تجربه ها آموزشی 4 آمدن  آمدند حساسیت شنیداری 5 نهنفته نهفته دقت 6 زمبور زنبور حساسیت شنیداری 7 بنده گان بندگان آموزشی 8 عسبل عسل دقت 9 شوده ام شده ام آموزشی 10 شعال شغال دقت 11 روباها روباه ها آموزشی 12 هیله حیله حافظه دیداری 13 خش  خوش آموزشی 14 می گوفت می گفت آموزشی 15 مقازه مغازه حافظه دیداری 16 صب صبح حساسیت شنیداری 17 کردش گردش دقت 18 داسبتان داستان دقت 19 رفتن رفتند حساسیت شنیداری 20 بشگاب بشقاب حساسیت شنیداری 21 گذند گزند حافظه دیداری 22 امیرلمومنین امیرالمومنین آموزش 23 اسحاب اصحاب حافظه دیداری 24 دیدنه پدر دیدن پدر آموزشی 25 بحار  بهار حافظه دیداری 25 تلفریون تلویزیون حساسیت شنیداری 27 خراک خوراک آموزشی 28 خوروس خروس آموزشی 29 دمبال دنبال حساسیت شنیداری 30 حسته هسته حافظه دیداری 31 جاله ژاله حساسیت شنیداری 32 ستل سطل حافظه دیداری 33 پمبه پنبه حساسیت شنیداری 34 بشغاب بشقاب حافظه دیداری 35 صبحیح صحیح دقت 36 سبیز سبز دقت 37 اروس عروس حافظه دیداری 38 سرده سپرده دقت 39 سبر صبر حافظه دیداری 40 اصحابه اصحابِ آموزشی 41 کندم گندم دقت 42 بنزار بیزار دقت 43 مارد مادر حافظه توالی دیداری 44 ردخت درخت حافظه توالی دیداری 45 آزرو آرزو حافظه توالی دیداری 46 دادر دارد حافظه توالی دیداری 47 مودر مورد حافظه توالی دیداری 48 دوز   زود تمیز دیداری-دقت 49 جانه خانه تمیز دیداری-دقت 50 زور روز تمیز دیداری-دقت 51 دوس دوش تمیز دیداری-دقت 52 بتر تبر تمیز دیداری-دقت 52 وارونه بنویسد بابا وارونه نویسی 54 وارونه بنویسد دید وارونه نویسی 55 // آدم // 56 برعکس بنویسد دید قرینه نویسی 57 ناخوانابنویسد  امیرالمومنین نارسا نویسی 58 // آدم // 59 // رستم وسهراب // 60 // رفت // 61 // نیستند // 62 // راضی // 63 // اشتباهات // 64 // فرش // 65 // رفته اند // 66 // دیوار //

باکمی دقت می توان دریافت که واژه های غلط دانش آموزان از یک نوع نیستند .اولین کارمربی و درمانگر این است که غلط های املایی دانش آموز را یادداشت و تجزیه وتحلیل کرده وسپس نوع غلط ها را دسته بندی کند وبا توجه به فراوانی غلط های املایی دانش آموز برای آن یک برنامه طراحی کند.

منبع:

1- افروز،غلامعلی ،اختلالات یادگیری،انتشارات دانشگاه پیام نور،تهران  1385 

2-تبریزی،مصطفی. درمان اختلالات دیکته نویسی،انتشارات فراروان، تهران 1389 

3-لطفی کاشانی، فرح  و  وزیری،شهرام.روانشناسی مرضی کودک.انتشارات سباران1383 

/ 0 نظر / 11 بازدید