گام های اساسی در فرایند درس پژوهی

گام اول: تشکیل تیم و تعیین مسئولیت ها

   یک تیم درس پژوه می تواند: سه نفره ،چهار نفره و یا بیش تر نیز باشد 

 تیم سه نفره شامل: 1-طراح سناریو 2- طراح تجهیزات ( مدیر رسانه) 3- مجری تدریس

درتیم چهار نفره،  نفر چهارم در نقش دبیر تیم (هماهنگ کننده) انجام وظیفه می نماید .     

در تیم سه نفره که مد نظر جشنواره الگو های برتر تدریس می باشد . این مسئولیت 

می تواند برعهده مدیر مدرسه باشد که به صورت غیر رسمی با تیم ها همکاری نماید.

گام دوم : انتخاب مو ضوع درسی

از ماده درسی تعیین شده برای جشنواره ، موضوع درسی  که می تواند برای معلم و دانش آموز چالش برانگیز باشد  ، انتخاب می شود.

گام سوم : تدوین سناریو ( طرح درس اولیه )

طراح سناریو که فردی توانمند در زمینه انتخاب الگوها وروش های فعال تدریس می باشد

با هفکری ومشارکت سایر اعضای تیم از جمله مجری تدریس، اقدام به طراحی آموزشی

بر مبنای سناریو نویسی می نماید.

مدیر رسانه نیز متناسب با محتوای درس، تجهیزات و وسایل مور نیاز را که مبتنی بر ابزار

الکترونیکی  ( IT ) است ، پیش بینی و آماده می کند

گام چهارم : اجرای اولین تدریس 

در این مرحله سناریو ی نوشته شده ، توسط  یکی از اعضای تیم ( مجری تدرس ) برای 

گروه هدف ( دانش آموزان ) تدریس می گردد. در ضمن تدریس اعضای دیگر تیم این بار در

نقشمعلم ناظر در کلاس درس حضور خواهند داشت .

یکی از معلم ناظران  مجری تدریس را زیر نظر داشته و نکات مثبت ومنفی تدریس را

یادداشت می کند .

معلم ناظر دیگر نیز دانش آموزان را زیر نظر داشته و از نحوه ی عملکرد ، علاقمندی ، 

فعالیت ها و ... دانش آموزان یادداشت برداری می کند.

گام پنجم :  ارزشیابی تدریس وبازتاب آن دربرنامه ریزی مجدد تدریس

در این گام اعضای تیم براساس اظهار نظر های معلم مجری تدرس و مستندات،

یادداشتهای معلمان ناظر  و  ... با دید انتقادی در باره  قسمت هایی از درس که به نظر

آنها مشکل داشته تبادل نظر می کنند. 

باید توجه داشت که در خود ارزیابی از تدریس بیش تر روی درس و سوالات و ابهاماتی که

برای دانش آموزان باقی مانده تمرکزکرد نه نحوه تدریس معلم مجری ،چراکه درس پژوهی

محصول یک کار تیمی است و همه اعضای گروه در نتیجه بدست آمده سهیم هستند.

گام ششم : باز نگری مجدد در طر ح درس 

در این مرحله اعضای  گروه درس پژوه  بر اساس الف) اطلاعات جمع آوری شده  مانند:

یاد داشت ها ، مشاهدات اعضای گروه ناظر ، کار دانش آموزان ، فیلم تدریس و...

ب) تجزیه و تحلیل اطلاعات   ج) شناسایی تغییرات مورد نیاز  

به اصلاح طرح درس  اولیه  می پردازند وطرح درس نهایی تدوین و آماده اجرای مجدد

می گردد.

گام هفتم : تدریس دوم  و نوشتن گزارش نهایی

در این مرحله طرح درس تجدید نظر شده  ، توسط یکی دیگر از اعضای گروه ترجیحاً معلم

مجری بر گروه دیگری از دانش آموزان تدریس می شود . ناظران در جلسه تدریس حضور

داشته و بازیرنظر گرفتن معلم ودانش آموزان برای تهیه گزارش پایانی ازتدریس یادداشت

برداری می کنند .

  ناظران باید تفاوت یادگیری دانش آموزان دردو تدریس اجرا شده را بررسی کنند و درپایان

تدرس در باره ی این تفاوت ها بحث وتبادل نظر کرده و گزارش نهایی را  می نویسند. 

گام هشتم : مرحله ی نهایی در درس پژوهی  ایجاد گزارشی از اقدامات انجام شده در

گام ها ی قبلی  است که می تواند داستان چرخه ی درس پژوهی را بصورت توصیفی

بیان نماید . 

بر اساس این گزارش می توان اقدامات انجام گرفته و شواهد بررسی شده را مستند

سازی نمودهودانش حرفه ایکسب شده توسط گروه را در عمل شرح داد .

  

این تفاوت ها 

/ 0 نظر / 75 بازدید