فرم داوری برتر تدریس درس پژوهی93

امسال جشنواره برتر تدریس درس پژوهی در دو رشته 1-طراحی آموزشی مبتنی بر سناریو نویسی 2- تدریس عملی ، اجرا می شود.

فرم داوری (الف) طراحی آموزشی مبتنی بر سناریو نویسی جشنواره برترتدریس درس پژوهی

فرم داوری (ب) تدریس عملی جشنواره برتر تدریس درس پژوهی

/ 0 نظر / 40 بازدید