بودجه بندی دروس پایه چهارم ابتدایی

    برای دریافت  بودجه بندی کتب جدید التالیف پایه چهارم ابتدای سال تحصیلی 94-93 از موضوعات وب / بودجه بندی را انتخاب فرمایید.

       بسمه تعالی            

              بودجه بندی پیشنهادی پایه چهارم  ابتدایی  سال تحصیلی 93 -  92

عنوان د رس

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

قرآن

درس های

  1 و 2

درس های

  3 و 4

درس های

 5  و 6

درس های

 7 و 8

درس های

 9 و10

درس های

 11 و 12

درس 13

درس های

 14و15

هدیه های آسمانی

درس های 

 1 و 2 و3

درس های

  4 و 5 و 6

درس های

7 و 8 و 9

درس های

10 و 11 و 12

درس های

13  و 14 و 15

درس های

16 و 17 و 18

درس های

  19 و 20

درس های

 21و22

فارسی

درس های 

 1 و 2 و3

درس های

  4 و 5 و 6

درس های

7 و 8 و 9 و 10

درس های

11 و 12 و 13

درس های

 14 و15

درس های

16 و 17 و 18

درس های

 19 و 20

درس های

 21و22

تاریخ

درس 1

درس  2

درس  3

درس های   4 و 5

درس 6

درس  7  

درس  8

درس  9

مدنی

درس 1

درس  2

درس  3

درس   4

درس   5

درس  6 

درس  7

درس  8

جغرافی

درس های   1 و 2

درس های  3 و 4

درس های 5  و 6

درس های 7 و 8

درس    9

درس  10 

درس   11

درس   12

ریاضی

 ازصفحه

  1  تا 20

 از صفحه

 21 تا  51

از صفحه

 52  تا 78

از صفحه

 79 تا 101

از صفحه

 102 تا 121

از صفحه

 122 تا 144

از صفحه

145  تا  157

از صفحه

158  تا آخر

علوم تجربی

درس  1

درس های

 2  و  3

درس های

 4 و 5

درس های

 6 و 7

درس  8

درس   9

درس  10

درس های

 11و 12

 

                                                            


/ 0 نظر / 28 بازدید