آزمون تستی فارسی

1-کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

      1) عالم                 2) علوم                  3) عمل                     4) معلوم

2- کدام کلمه جمع نیست؟

      1) راویان               2) خلبان                  3) مهندسان                    4) درختان

3- مهمترین بخش گزاره کدام است؟

       1) صفت                 2) فعل                    3) فاعل                        4) قید

4) در پایان جمله « خبری ، پرسشی و عاطفی » به ترتیب از (راست به چپ ) کدام نشانه ها را می گذاریم؟  

       1)  .   ؟    !             2)  .    !    ؟              3) !   ؟     .                 4)  ؟   !     .

5- کدام کلمه با کلمات دیگر هم معنی نیست؟

       1) پرچم                  2) اَ لَم                       3) درفش                    4) عَلَم

6- مانند کردن کسی یا چیزی به کس  یا چیز دیگر را  ...........  می گویند .

        1) کنایه                 2) مبالغه                    3) ضرب المثل               4) تشبیه  

7-  کدام کلمه زیر مخالف فرجام است؟

        1) عاقبت کار            2) انتها                     3) ابتدا                        4) آخر    

8 - شهید چون ............ سرخ است .

         1) گل                    2) رنگ                     3) حادثه                      4) شقایق   

9- در مصراع « مسجد کوفه هنوزش مدهوش »   کلمه کوفه کدام گزینه است ؟

         1) مضاف                2) مضاف الیه             3) صفت                       4) موصوف 

10- منظور شاعر از این بیت کیست ؟

« ناشناسی که به تاریکی شب       می برد شام یتیمان عرب »         

       1) پیامبر (ص)             2) امام حسین (ع)           3) حضرت علی (ع)        4) حضرت فاطمه (س)

11-کدام کلمه با کلمه های دیگر هم معنی نیست؟

     1) اعتبار                     2) قدر                           3) ارزش                      4) درفش

12-سخنی که دو مفهوم دور و نزدیک دارد را ........... می گویند.

     1) کنایه                       2) مبالغه                      3) ضرب المثل                4) تشبیه

13) دو کلمه   « ثواب وصواب » نسبت به هم چه حالتی دارند.

      1 ) مترادفند                  2) متشابهند                  3)   متضادند                  4) هم خانو اده اند

14- کدام گزینه با توجه به معنی آن ، درست نوشته شده است؟

      1) نصر: شکست                             2) صیف: تابستان      

       3) غازی: جنگجو                              4 ) برخاست: نشست

15- قافیه در بیت «تن زنده والا به ورزندگی است       که ورزندگی مایه زندگی است »

کدام گزینه است؟

     ا) ورزندگی است -  زندگی است                       2) است -  است

      3) ورزندگی - ورزندگی                                    4) ورزندگی - زندگی     

 

/ 0 نظر / 10 بازدید